Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Door het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst wordt u lid van FitPower24/7 Putten B.V. hierna te noemen FitPower24/7.

1.2 Op alle door FitPower24/7 gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

1.3 FitPower24/7 behoudt zich het recht voor bij inschrijving om identificatie te vragen.

 1. Overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van FitPower24/7.

2.2 FitPower24/7 is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking tenzij een wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een lid deze wijziging niet wenst te accepteren kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe wijzigingen van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door FitPower24/7 te zijn ontvangen.

 1. Lidmaatschap

3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij een lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat op de datum vermeldt op de overeenkomst.

3.2 Alle lidmaatschappen starten per de 1e van de volgende kalendermaand tenzij de startdatum op de 1e van de maand valt.

3.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van FitPower24/7 worden overdragen.

3.4 Voor het Juniorenlidmaatschap geldt dat in de maand dat het lid 18 jaar wordt het lidmaatschap omgezet dient te worden naar een regulier lidmaatschap dan wel beëindigd dient te worden.

 1. Lidmaatschapsgelden

4.1 Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

4.2 De lidmaatschapsgelden worden maandelijks middels SEPA automatische periodieke incasso afgeschreven.

4.3 Wanneer het lidmaatschapsgeld om welke reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, ontvangt het lid een 1e betalingsherinnering en worden hier kosten voor in rekening gebracht á € 5,-.

4.4 Bij het uitblijven van betaling na de 1e betalingsherinnering zal het lid een 2e herinnering ontvangen. Hier worden kosten voor in rekening gebracht á € 5,-.

4.5 Bij het uitblijven van betaling na de 2e betalingsherinnering zal de incassering uitbesteed worden aan ons incassobureau en worden incassokosten in rekening gebracht, welke door het incassobureau worden bepaald.

4.6 Na het ontvangen van een betalingsherinnering kan uitsluitend per bank, per pin of contant bij de receptie van FitPower24/7 betaald worden.

4.7 Alle prijzen zijn inclusief btw. Tariefaanpassingen van overheidswege (zoals btw-verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

4.8 Het lid kan in géén geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.9 FitPower24/7 is gerechtigd om jaarlijks de lidmaatschapstarieven met maximaal 5% te indexeren. Wanneer de tariefswijziging binnen de eerste 3 maanden van de afgesproken contractduur plaatsvindt heeft het lid recht op ontbinding van het lidmaatschap met in achtneming van de geldende opzegtermijn.

 1. Toegang tot de sportstudio

5.1 Bij inschrijving dient uw vingerafdruk eenmalig afgegeven te worden. Vervolgens kunt u toegang tot de sportstudio verkrijgen met uw vingerafdruk.

5.2 FitPower24/7 gaat bewust om met uw biometrische gegevens. Wij zullen deze nooit delen met derden en beveiligen deze gegevens optimaal. Voor meer informatie m.b.t. uw privacy, raadpleeg onze privacyverklaring.

 1. Beëindiging Lidmaatschap

6.1 Na afloop van de contractduur wordt dit, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend verlengd naar een maandabonnement. Het lid krijgt hier een maand van tevoren bericht over via de mail.

6.2 Na afloop van de contractduur kan het lid het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: bij opzegging na 1 december, is 31 januari de laatste dag van het abonnement.

6.3 Opzegging kan enkel persoonlijk geschieden middels het beëindigingformulier welke verkrijgbaar is bij de receptie van FitPower24/7.

6.4 Voortijdige opzegging is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is, of bij het verhuizen buiten een straal van 15 km van FitPower24/7. Hiervoor is bewijs van inschrijving bij de gemeente vereist. Opzegging is uitsluitend geldig na bevestiging van ontvangst van FitPower24/7.

6.5 Bij voortijdige opzegging op grond van artikel 6.4 blijft artikel 6.3 onverminderd van kracht.

6.6 FitPower24/7 mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder mededeling als het lid niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en/of als het lid de huisregels niet naleeft. Bij ontbinding van de overeenkomst door FitPower24/7 worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar. 

6.7 Artikel 6.1 is niet van toepassing op tijdelijke en actieabonnementen. 

 1. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1 In geval van langdurige ziekte, blessures en zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van FitPower24/7 het lidmaatschap tijdelijk, met een maximum van 6 maanden, stopgezet worden op vertoon van een medische verklaring. Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, (vrijwilligers)werk en vakantie.

7.2 Voor iedere opschorting is FitPower24/7 bevoegd administratiekosten in rekening te brengen die hieruit voortvloeien.

7.3 Stopzetten en/of opschorting kan niet met terugwerkende kracht.

7.4 Bij stopzetting blijft de lidmaatschapsduur van kracht en zal de einddatum van het lidmaatschap worden opgeschoven overeenkomstig de periode waarvoor het lidmaatschap is stopgezet.

 1. Openingstijden

8.1 FitPower24/7 behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

8.2 Op feestdagen is FitPower24/7 gerechtigd gesloten te zijn.
8.3 FitPower24/7 is bevoegd haar deuren tijdelijk te sluiten in geval van reparatie en onderhoudswerk.

 1. Groepslessen

9.1 Groepslessen kunnen online, telefonisch of aan de balie worden gereserveerd. Het online reserveren kenmerkt hierin de voorkeur.

9.2 Gereserveerde groepslessen dienen uiterlijk 4 uur van tevoren te worden geannuleerd. Wanneer een lid bij meer dan twee gereserveerde lessen per maand niet komt opdagen of de lessen niet tijdig annuleert behoudt FitPower24/7 zich het recht voor om €10,- per niet geannuleerde les in rekening te brengen.

9.3 FitPower24/7 behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het groepslesrooster aan te brengen.

9.4 FitPower24/7 behoudt zich het recht om een groepsles te annuleren wanneer er minder dan 5 deelnemers hebben gereserveerd.

9.5 FitPower24/7 behoudt zich het recht om bij ziekte van een instructeur een groepsles te annuleren.

9.6 FitPower24/7 behoudt zich het recht op een groepsles te laten vervallen, dan wel een alternatieve groepsles aan te bieden, wanneer de groepslesbezetting structureel lager is dan 5 deelnemers.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 FitPower24/7 is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

10.2 Artikel 10.1 blijft onverminderd van kracht in toepassing tot het 24/7 concept van FitPower24/7.

10.3 Het lid dient zich bewust te zijn dat sporten risico’s met zich mee kan brengen welke geheel voor eigen risico zijn. Noch FitPower24/7, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

10.4 FitPower24/7 is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen gedurende de onbemande uren. Het lid dient zich bewust te zijn dat het sporten tijdens deze onbemande uren op eigen risico is. FitPower24/7 is in geen enkel geval aansprakelijk.

 1. FitPower24/7 Cultuur

11.1 Om de gezellige sfeer bij FitPower24/7 te waarborgen zijn er huisregels.

FitPower24/7 behoudt zich het recht voor wanneer de omgangsvormen vervagen deze huisregels aan te scherpen dan wel aan te passen.

11.2 Leden die het reglement negeren, vernielingen aanbrengen, asociaal gedrag en/of ander afwijkend gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing direct uitgeschreven en de toegang tot het sportcentrum verboden.

11.3 De voertaal binnen de sportstudio is Nederlands of Engels.

11.4 FitPower24/7 bewaart gevonden voorwerpen niet langer dan 30 dagen.

 1. Overige Bepalingen

12.1 In het centrum dient het lid aanwijzingen van het personeel op te volgen.

12.2 Alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien zullen worden, worden beoordeeld en beslist door de directie van FitPower24/7.

 1. Privacyverklaring

13.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van FitPower24/7.

13.2 FitPower24/7 zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij geven, ruilen of anderszins openbaar maken.

13.3 FitPower24/7 behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen.

13.4 FitPower24/7 verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

13.5 FitPower24/7 verwerkt persoonsgegevens voor facturatie, debiteurenadministratie, klachten en geschillenbeslechting.
13.6 Het lid heeft recht tot inzage van de gegevens op ieder moment. Hierbij kan het lid verzoeken tot inzage en correctie richting FitPower24/7.

13.7 Voor meer informatie m.b.t. uw privacy, verwijzen wij u door naar het privacybeleid wat te vinden is op onze website.